Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

De werkgever beoordeelt het gevaar van alleenwerk in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf. Rekening houdend met of de arbeid een eenmanspost is of een werkplek zonder de onmiddellijke nabijheid van een tweede persoon (buiten gehoorafstand of buiten het gezichtsveld) betreft al dan niet van tijdelijke duur bijvoorbeeld vanwege roostering of pauze wordt ten minste vastgelegd in welke situaties:

  • er sprake is van alleenwerk
  • er sprake is van alleenwerk met aanvullende maatregelen om risico's te beheersen
  • er niet alleen gewerkt mag worden

Jongeren tot 18 jaar en werknemers zonder voldoende opleiding of ervaring mogen nooit zonder toezicht werkzaamheden verrichten. De RI&E verschaft inzicht of het beschikbaar stellen van een alarmeringsmiddel verplicht is en zo ja, aan welke eisen het alarmeringsmiddel moet voldoen. Of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) een nuttige maatregel bij alleenwerk is in het kader van gezondheidsbescherming, wordt in de RI&E vermeld. Als alleenwerken niet leidt tot enig restrisico, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting wordt beoogd te borgen dat het gevaar van alleen werken wordt geïnventariseerd, geëvalueerd en waar nodig gereduceerd.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 3 Arbowet inzake Arbobeleid
  • Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
  • Artikel 2.15 lid 1 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
  • Artikel 4.1b. Arbobesluit inzake Zorgplicht van de werkgever