Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Verbieden alleenwerk tenzij aan voorwaarden is voldaan

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

(Bron: paragraaf 5.4 van het Voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Conform afspraak tussen sociale partners mag rioleringsbeheer in de volgende 13 situaties nooit worden uitgevoerd zonder de lijfelijke aanwezigheid van een collega:

 • bij werkzaamheden ondergronds en/of in het rioolstelsel
 • bij werkzaamheden in overige besloten ruimten
 • indien de maximumsnelheid op de weg hoger is dan 50 km/u c.q. buiten de bebouwde kom
 • indien de werkzaamheden in het donker zonder voldoende kunstverlichting plaatsvinden
 • indien de medewerker onvoldoende zicht kan hebben op het verkeer in de omgeving van de werkplek en/of overige onoverzichtelijke verkeerssituaties
 • indien de CROW-richtlijnen 96 en 96a/96b niet volledig worden nageleefd
 • bij daadwerkelijk te verwachten agressie op de openbare weg, zoals bij geheel afgesloten straten (waardoor auto’s moeten omrijden) en/of een eventuele ’risicowijk‘ waar de werkzaamheden plaatsvinden
 • indien in het bedrijf géén risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) heeft plaatsgevonden
 • indien het bedrijf niet beschikt over een adequate interne instructie en procedures voor alleen werken
 • indien het niet mogelijk is tijdens het alleen werken met vaste intervallen van maximaal 2 uur in contact te zijn met een aangewezen collega en/of een leidinggevende
 • indien geen adequate persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn
 • indien medewerkers niet zelf alarm kunnen slaan bij onverwachte gevaarlijke omstandigheden en/of bij het onwel worden
 • bij extreme weersomstandigheden (als onweer, extreem zware windstoten en extreem gladde wegen), die gevaar opleveren voor de medewerker
Beoogd effect 

Doel van het verbieden van alleen werken in een aantal situaties is dat de melding van een incident en de hulpverlening ter plekke beter is gewaarborgd dan in het geval van alleenwerk.

randomness