Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Verbieden alleenwerk bij rioleringsbeheer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Alleenwerk is wettelijk verboden voor werknemers tot 18 jaar en voor werknemers die onvoldoende zijn opgeleid om alleenwerk te verrichten, zoals stagiairs en uitzendkrachten, omdat in beide gevallen altijd toezicht vereist is. De arbeidsplaats en werkmethoden moeten zijn aangepast op personen met een structurele functionele beperking; in voorkomende gevallen mag de werkgever alleenwerk verbieden op individuele gronden zoals een functionele beperking.

In de volgende situaties wordt nooit alleen gewerkt:

 • bij individuele ongeschiktheid, al dan niet tijdelijk, zoals de bedrijfsarts besluit op grond van een aandoening, ziekte of medicijngebruik
 • bij werkzaamheden in besloten ruimten
 • indien de maximumsnelheid op de weg hoger is dan 50 km per uur
 • bij de werkzaamheden in het donker op of langs wegen zonder aanwezigheid van voldoende kunstverlichting
 • indien de medewerker onvoldoende zicht heeft op het verkeer in de omgeving van de werkplek en/of andere onoverzichtelijke verkeerssituaties
 • bij daadwerkelijk te verwachten agressie op de openbare weg, zoals bij geheel afgesloten straten (waardoor auto’s moeten omrijden) en/of een eventuele ’risicowijk‘ waar de werkzaamheden plaatsvinden
 • indien het bedrijf niet beschikt over een adequate interne werkinstructie en procedures voor alleen werken
 • indien het niet mogelijk is tijdens het alleen werken met vaste intervallen van maximaal 2 uur in contact te zijn met een aangewezen collega en/of een leidinggevende
 • indien geen adequate persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn
 • indien het dragen van onafhankelijke adembescherming noodzakelijk is
 • bij weeralarm en andere extreme weersomstandigheden waaronder onweer, extreem zware windstoten en extreem gladde wegen, die gevaar opleveren voor de medewerker
 • bij het gebruik van gevaarlijke arbeidsmiddelen, zoals een motorkettingzaag of haakse slijper
 • nabij aandrijvingen, bewegende of draaiende machines die in bedrijf zijn
 • in overige situaties die in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf zijn opgenomen

(Gebaseerd op: paragraaf 5.4 van het voormalig Voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Beoogd effect 

Doel van het verbieden van alleen werken in een aantal situaties is dat de melding van een incident en de hulpverlening ter plekke beter is gewaarborgd dan in het geval van alleenwerk.

Wet- en regelgeving 
 • Artikel 3 lid 1 onder a Arbowet inzake Arbobeleid
 • Artikel 4 Arbowet inzake Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele functionele beperking
 • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht