Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beheersen blootstelling aan DME

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 namelijk:
Er is sprake van DME blootstelling die niet beheerst wordt door een maatregel bronaanpak of door een maatregel conform de stand der techniek.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Wanneer een maatregel zoals beschreven in de situatie 3 niet mogelijk is, worden andere maatregelen genomen op basis van de gewenste 70% reductie van DME ten opzichte van de nulmeting.
Het uitvoeren van metingen naar elementair koolstof op de werkplek vindt plaats volgens NEN-EN 689.
Aanbevolen wordt zowel het blootstellingniveau op de arbeidsplek (stationaire meting) als de individuele blootstelling (PAS-meting) van de blootgestelde werknemers uit te voeren. De stationaire meting vindt plaats op de plek waar de hoogste blootstelling te verwachten is. Bij voorkeur wordt op iedere werkplek in de omsloten ruimte een stationaire meting uitgevoerd, 1 achtergrondmeting in de buitenlucht en bij voorkeur 2 PAS-metingen bij 2 verschillende functionarissen. De monsternamekop bevindt zich ter hoogte van de ademzone. Het doel van de metingen is de hot spots in kaart te brengen en om een reëel beeld te krijgen van de DME-blootstelling in de omsloten ruimte.
Beoogd effect 

Deze organisatorische maatregel is gericht op het meten en het beperken van blootstelling aan dieselmotoremissie.

randomness